Obchodné podmienky

 

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

Obchodné podmienky obchodu Couture.sk

ZAKLADNÉ INFORMÁCIE


Tieto obchodné podmienky sa vzťahujú na zmluvy uzatvorené na diaľku v eshope www.couture.sk a www.couture.hr medzi predávajúcim a kupujúcim podľa Zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku.

Predávajúcim jeCouture s.r.o.,  Dolná 10 Banská Bystrica 97401 Slovenská republika, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Vložka číslo:  19300/S , (ďalej len "Predajca"), ponúka nákup odevného tovaru vrátane doplnkov a príslušenstva. (ďalej len "Obchod" alebo "Webová stránka").

IČO: 45940584 , IČDPH: SK 22023147115.

Tel.: 00421/908 336 676, email: info@couture.sk


Týmito obchodnými podmienkami (ďalej len "Obchodné podmienky") sa riadi len nákup a predaj tovaru prostredníctvom stránky www.couture.sk a www.couture.hr
Obchodné podmienky sú prístupné na webovej stránke, kde si ich zákazník (ďalej len "Kupujúci") môže prečítať.


Právne vzťahy predávajúceho s kupujúcim vyslovene neupravené týmito všeobecnými Obchodnými podmienkami sa riadia príslušnými ustanoveniami  zákona č. 40/1964 Zb., občianskeho zákonníka, v znení neskorších predpisov  zákona č. 22/2004 Z.z., o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.bvc z., o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z. z., v znení neskorších predpisov ?zákona č. 250/2007 Z. z., o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch, v znení neskorších predpisov zákona č. 102/2014 Z.z,. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov ? zákona č. 391/2015 Z.z., o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov.

 

Obchodné podmienky sa nevzťahujú na prípady, keď osoba, ktorá má v úmysle nakúpiť tovar od predávajúceho, je právnickou osobou či osobou, ktorá jedná pri objednávke tovaru v rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo v rámci svojho samostatného výkonu povolania.

Obchodný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorý nie je konečným spotrebiteľom, sa rieši podľa individuálne zjednaných podmienok. To znamená, že predávajúci je oprávnený jednostranne odmietnuť uzavretie kúpnej zmluvy. O tejto skutočnosti informuje kupujúceho písomne na jeho emailovú adresu uvedenú v objednávke.

 

 

 

 

OBJEDNÁVKA

Predávajúci uzatvára zmluvu resp. zmluvy (ďalej len "Zmluva") s kupujúcimi prostredníctvom objednávky kupujúceho na: a) webowej stránke, b) e-mailom na adrese info@couture.sk c)telefonicky d) sociálnej sieti
Objednávky vykonávané e-mailom sú prijímané počas pracovných dní od 9:00 do 17:00 hod. Objednávky podané mimo pracovných dní (v dňoch pracovného voľna) spracuje predávajúci v prvý pracovný deň nasledujúci po dňoch pracovného voľna, v ktorom bola objednávka zadaná. Predmetom objednávky je tovar vybraný kupujúcim z dostupnej ponuky obchodu. Umiestenie ponúkaného tovaru predávajúcim na Webové stránky nie je návrhom na uzatvorenie Zmluvy (ponukou) a preto všetka prezentácia tovaru umiestená na Webových stránkach je len informatívneho charakteru a má povahu výzvy na zasielanie ponuky. Predávajúci nie je povinný uzatvoriť Zmluvu ohľadne tovaru objednaného Kupujúcim. Pri nákupe prostredníctvom webovej stránky kupujúci vyberá tovar z ponuky kliknutím na pole "Pridať do košíka" pri jednotlivých položkách tovaru. Po ukončení výberu tovaru a kliknutí na pole "Košík", sa zobrazí zoznam všetkých vybraných položiek tovaru a pole "Doprava a možnosti platby". Po kliknutí nasleduje proces objednávky v 3 krokoch (ďalej len "Objednávkový formulár"):

(i) V 1. kroku Kupujúci vyplní kontaktné a fakturačné údaje nevyhnutné na uzatvorenie Zmluvy a vystavenie faktúry.

(ii) V 2. kroku objednávky zvolí kupujúci spôsob platby a spôsob doručenia. V hornej pravej časti sa zobrazí obsah nákupného košíka rekapitulácia objednávky obsahujúca celkovú sumu, fakturačné a kontaktné údaje a vybraný druh platby a spôsob dopravy. Kliknutím na pole " Objednať " je objednávka dokončená a odoslaná Predávajúcemu.

(iii) V 3. kroku Kupujúci rozumie, že označením políčka "Súhlasím s Obchodnými podmienkami", ktorá je súčasťou objednávky, potvrdzuje, že sa s Obchodnými podmienkami podrobne zoznámil s dostatočným časovým predstihom pred vykonaním objednávky, a že im v plnom rozsahu a bez výhrad rozumie a súhlasí s nimi. Ak kupujúci nesúhlasí so znením obchodných podmienok, príslušnú objednávku nemôže vykonať. Následne sa zobrazí po potvrdení obchodných podmienok a ochrane osobných údajov časť s informáciami pre zákazníka a to reklamačný formulár.

Do okamihu kliknutia na pole "Objednať " (po vybraní platby formou subjektu sprostredkujúceho platobnú transakciu - má kupujúci možnosť meniť predmet objednávky čo do jednotlivých položiek tovaru a upravovať svoje fakturačné a kontaktné údaje, druh platby a spôsob dopravy. Po obdŕžaní objednávky zašle predávajúci e-mailom kupujúcemu rekapituláciu a potvrdenie objednávky obsahujúcu číslo objednávky, zoznam objednaného tovaru, celkovú sumu objednaného tovaru, vybraný druh platby, spôsob dodania a termín dodania tovaru ako aj kontaktné údaje kupujúceho. Zmluva je uzatvorená okamihom doručení tejto e-mailové správy Kupujúcemu.
Ak kupujúci objednáva tovar prostredníctvom e-mailu, oznámi predávajúcemu všetky údaje potrebné pre realizáciu objednávky. Ak bude dohodnutý predmet a podmienky kúpy, predávajúci zašle kupujúcemu rekapituláciu objednávky na e-mail kupujúceho. Táto správa predstavuje potvrdenie o uzavretí zmluvy.
Uzatvorením Zmluvy sa tieto Obchodné podmienky stávajú jej neoddeliteľnou súčasťou.
Zmluva je uzatváraná prostredníctvom Webových stránok alebo prostredníctvom e-mailu, teda s použitím prostriedkov  komunikácie na diaľku - trovy na prostriedky komunikácie na diaľku sa neodlišujú od základnej sadzby, pričom tieto náklady si hradí Kupujúci sám (v prípade internetového pripojenia podľa podmienok poskytovateľa pripojenia, predávajúci si v tejto súvislosti neúčtuje žiadne ďalšie poplatky). Kupujúci súhlasí s použitím prostriedkov komunikácie na diaľku pri uzatváraniu zmluvy.

Predávajúci nie je povinný spracovať objednávku najmä v prípade, že:

(i) kupujúci uviedol nesprávne alebo neúplné údaje alebo tieto údaje nedoplnil do 3 dní po tom, keď bol vyzvaný predávajúcim k oprave údajov,

ii) transakciu v systéme elektronických platieb sa nepodarilo autorizovať.

(iii) kupujúci dostane výzvu na dokončenie platby po 3 dňoch. Po uplynutí nasledujúcich 2 (pracovných) dní dochádza k stornovaniu objednávky.

 V prípade, že sa tovar v čase do spracovania objednávky (odoslanie tovaru kupujúcemu) stane nedostupným, má predávajúci možnosť od zmluvy odstúpiť (objednávku zrušiť / stornovať) bez udania dôvodu. O zrušení objednávky predávajúci okamžite informuje kupujúceho e-mailom.
 Fotografie, grafická prezentácia ponúkaného tovaru, firemné logá alebo loga výrobkov, slúžia výhradne na prezentáciu prevádzky obchodu. Sú chránené autorským právom a kupujúci nie je oprávnený s týmito prvkami akýmkoľvek spôsobom ďalej manipulovať.

 

CENY A SPÔSOB PLATBY

Ceny tovaru sú uvádzané  v Eur vrátane všetkých súvisiacich daní a poplatkov, v časti nákupný košík.
Kupujúci má možnosť výberu medzi nasledujúcimi spôsobmi platby:

1. úhradou kuriérskej službe v mieste doručenia (na dobierku),

2. platobnou kartou – online platba kartou

3. bankovým prevodom

 

V prípade, že predávajúci nedostane platbu na účet v lehote stanovenej v bode 48hodín od prijatia objednávky, dochádza automaticky k jej stornovaniu. Objednávka kupujúceho sa spracuje ihneď po pripísaní kúpnej sumy za tovar na účet predávajúceho.
Predávajúci si vyhradzuje právo meniť ceny tovaru v obchode, zavádzať nový tovar do predaja, vyhlasovať a odvolávať zľavové akcie alebo tieto akcie zmeniť, pričom takými zmenami nie sú dotknuté práva kupujúceho vyplývajúce už z odoslanej objednávky či uzatvorenej zmluvy.     

DODANIE TOVARU

Termín odoslania tovaru doba expedície tovaru je obvykle do 24 hodín od prijatia objednávky, v zložitejších prípadoch do 5 pracovných dní.  Objednávky su doručované  kuriérskou spoločnosťou maximálne do 10 dní od prijatia objednávky. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť termín dodania a informuje kupujúceho o tejto zmene v pôvodnej lehote na doručenie tovaru.
Tovar je dodávaný na adresu kupujúceho na území Slovenskej republiky prostredníctvom držiteľa poštovej licencie (ďalej len "Kuriér"). Ak kupujúci vykoná objednávku do 12:00 hod. v daný pracovný deň, predávajúci odošle objednaný tovar v lehote 24 hodín od prijatia objednávky a úspešnej platby cez platobnú bránu. V prípade prevodu na účet až po pripísaní sumy na účet predávajúceho.
Ak je predávajúci podľa zmluvy povinný dodať tovar na miesto určené kupujúcim v objednávke, je kupujúci povinný prevziať tovar pri dodaniu v tomto mieste. V prípade, že je z dôvodov na strane kupujúceho nutné tovar doručovať opakovane lebo iným spôsobom, než bolo uvedené v objednávke, je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia.
Všetky zásielky tovaru doručované podľa týchto obchodných podmienok sú poistené.
Tovar   je doručovaný na náklady kupujúceho. Aktuálna suma je uvedená v poslednom kroku pred potvrdením objednávky. K doručovanému tovaru je vždy priložená faktúra spolu s návodom a ostatnými dokumentmi od výrobcu.
Predávajúci archivuje informácie o uzatvorených zmluvách po dobu 3 rokov.
                  

OSOBNÝ ODBER – vo výdajni a to priamo na predajni Couture, Dolná 10, Banská Bystrica. Pri voľbe spôsobu platby OSOBNÝ ODBER VÝDAJŇA je zákazník povinný nezaplatený tovar vyzdvihnúť do najneskôr 24hod od dátumu prijatia objednávky inak má predávajúci právo túto objednávku stornovať. Pri platbe vopred s objednávkou spôsobom osobného výdaja je tovar možné vyzdvihnúť do 3 dní od prijatia objednávky a pripísania platby na účet, pričom tovar nie je možné neprevziať.  Tovar je možné platiť na uvedené číslo účtu ktoré kupujúci obdrží emailom po potvrdení objednávky alebo priamo na predajni.

VRÁTENIE TOVARU

TOVAR JE MOŽNÉ VRÁTIŤ LEN FORMOU DOPORUČENÉHO BALÍKA ALEBO KURIÉROM, NA ADRESU PREDAJCU

Vrátenie tovaru po stiahnutí formulára v sekcii VŠETKO O NÁKUPE. Kupujúci je povinný hradiť trovy za vrátenie tovaru.  Kupujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. Toto právo môže využiť len spotrebiteľ. Kupujúci je povinný dodržať nasledovný postup:

1. Stiahnite a vytlačte Formulár na „odstúpenie od zmluvy“ na stiahnutie TU  Formulár - odstúpenie od zmluvy Zašlite nám ho elektronicky na emailovú adresu info@couture.sk

2. Vyplnený formulár vložte do balíka s tovarom na vrátenie. Balík odošlite kuriérom alebo prineste spolu s tovarom na adresu:

Couture s.r.o., Dolná 10, 974 01 Banská Bystrica

 

V zmysle ustanovenia § 7 zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon č. 102/2014 Z.z.) má kupujúci právo od kúpnej zmluvy odstúpiť bez udania dôvodu, a to do štrnástich (14) dní od prevzatia tovaru. Odstúpenie od zmluvy musí byť predávajúcemu odoslané v tejto lehote prostredníctvom emailu alebo písomne na adresu predávajúceho a kupujúci môže využiť vzorový formulár poskytovaný predávajúcim, ktorý nájde v sekcii vrátenie tovaru.

V prípade odstúpenia od zmluvy sa kúpna zmluva od začiatku ruší. Tovar musí byť predávajúcemu vrátený do štrnástich (14) dní od prevzatia tovaru kupujúcim. Ak odstúpi kupujúci od zmluvy, nesie kupujúci náklady spojené s návratkou tovaru (napríklad prepravou) a to aj v prípade, ak tovar nemôže byť vrátený pre svoju povahu obvyklou poštovou cestou.

Tovar sa považuje za prevzatý kupujúcim okamihom, keď kupujúci alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa a) tovary objednané kupujúcim v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný, b) dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu, c) tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného tovaru.

Kupujúci môže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.

Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je  predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa.

 

V prípade odstúpenia od zmluvy vráti predávajúci peňažné prostriedky prijaté od kupujúceho do štrnástich  (14) od doručenia vráteného tovaru predávajúcemu a to prevodom na účet.  Predávajúci nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky kupujúcemu skôr, ako mu kupujúci tovar vráti a preukáže, že tovar predávajúcemu odoslal. Tovar sa považuje za vrátený len pokiaľ je  predávajúcemu riadne doručený kuriérskou spoločnosťou. Vrátenie peňažných prostriedkov sa vzťahuje iba na tovar, nie na službu. Tovar musí nesmie vykazovať známky použitia, musí mať všetky súčasti a visačky.

V prípade straty spätnej zásielky, predávajúci nenesie zodpovednosť za jej nedoručenie a kupujúci si nemôže u predávajúceho uplatniť škodu zo straty, v prípade ak zásielku nepoistil.

PRÁVA Z CHYBNÉHO PLNENIA

Predávajúci garantuje kupujúcemu, že tovar pri prevzatí nemá žiadne chyby a že v dobe, keď kupujúci tovar prevzal:

a) má tovar také vlastnosti, ktoré si strany zjednali, a ak chýba akékoľvek dojednanie, má tovar také vlastnosti, ktoré predávajúci alebo výrobca popísal, alebo ktoré kupujúci očakával s ohľadom na povahu tovaru a na základe reklamy uvedenej výrobcom;

b) sa tovar hodí k účelu, ktorý pre jeho použitie uvádza predávajúci, alebo ku ktorému sa tovar tohto druhu obvykle využíva;

c) tovar odpovedá akosti alebo prevedením zmluvnej vzorky alebo predlohy ,ak bola akosť alebo prevedenie určené podľa zmluvnej vzorky či predlohy;

d) je tovar v odpovedajúcom množstve, mierke alebo akosti;

Vyššie uvedené ustanovenia týchto obchodných podmienok sa nepoužívajú pri tovare predávaného za nižšiu cenu za chybu zodpovedajúce miere používania alebo opotrebenia ,ktoré tovar mal pri prevzatí kupujúcim, alebo to plynie z povahy tovaru.

Ak je chybné plnenie podstatným porušením zmluvy, má kupujúci právo:

a) na odstránenie chyby dodaním novej veci bez chýb alebo dodaním chýbajúcej veci;

b) na odstránenie chyby opravou veci;

c) na primeranú zľavu z kúpnej ceny;

d) na odstúpenie od zmluvy.

 

Kupujúci oznámi predávajúcemu, aké právo si zvolil pri oznámení chyby bez zbytočného odkladu. Vybranú voľbu nemôže kupujúci meniť bez súhlasu predávajúceho.

Práva z chybného plnenia uplatňuje kupujúci u predávajúceho. Vo chvíli, keď obdrží predávajúci od kupujúceho chybný tovar, uplatňuje sa jeho právo z chybného plnenia.

Mimosúdne vybavovanie sťažností spotrebiteľov zaisťuje predávajúci prostredníctvom elektronickej adresy info@couture.sk

Náklady spojené s doručením chybného tovaru hradí zákazník. Pri uznaní chybného tovaru, náklady hradí predávajúci.

EVIDENCIA TRŽIEB

Podľa zákona o evidencii tržieb je predávajúci povinný vystaviť kupujúcemu účtenku. Zároveň je povinný zaevidovať prijatú tržbu u správcu dane online; v prípade technického výpadku potom najneskôr do 48 hodín.

Predávajúci vystavuje účtenky podľa zákona o evidencii tržieb v elektronickej podobe zasielané emailom či v papierovej podobe v závislosti na zvolenej platobnej metóde a spôsobu prepravy.

 

DARČEKOVÉ KARTY

Darčekové karty sú ceninami vydávanými predávajúcim a uplatňovanými len k nákupu u predávajúceho. Kód na certifikáte slúži k technickému spôsobu realizácie ceniny. V prípade nedokončenie nákupu či odstúpenia od zmluvy v 14 dňovej lehote predávajúci môže vygenerovať kupujúcemu náhradný kód. Prípadným vygenerovaním nového kódu nedochádza k zmene ceniny.

Okamih tržby z pohľadu zákona o evidencii tržieb v prípade platby darčekovým certifikátom nastáva k okamihu expedície tovaru kupujúcemu.

ZÁRUKA A REKLAMÁCIA

 Formulár - pre reklamáciu tovaru

 

V prípade že ste tento formulár neobdržali spolu s objednávkou môžete si ho kedykoľvek stiahnuť alebo nás kontaktuje prosím e-mailom. Odporúčame vyplniť všetky položky, ich vyplnenie môže zjednodušiť urýchlenie reklamácie.  Prosíme vyplniť všetky požadované položky a pripojiť  doklad o kúpe (faktúra/daňový doklad) a spolu s reklamovanýn tovarom zašlite na adresu: Couture, Dolná 10, 974 01 Banská Bystrica.

Pred začatím reklamačného konania si prosím pozorne prečítajte Reklamačný poriadok. Vždy prosím zvážte či sa skutočne jedná o výrobnú vadu alebo opotrebovanie časom.

1. Úvodné ustanovenia

1.1. Spoločnosť  Couture s.r.o (ďalej len Couture alebo „predávajúci“) týmto Reklamačným poriadkom v súlade s § 18 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa“) riadne informuje spotrebiteľa (ďalej aj „zákazník“ alebo „kupujúci“) o podmienkach a spôsobe uplatnenia práv zo zodpovednosti za vady (ďalej aj „reklamácia“), vrátane údajov o tom, kde môže reklamáciu uplatniť a o vykonávaní záručných opráv.
1.2. Tento Reklamačný poriadok je vydaný v súlade so zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“), Zákonom o ochrane spotrebiteľa, zákonom č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ako aj ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky.
1.3. Tento Reklamačný poriadok je v súlade s § 18 ods. 1 Zákona o ochrane spotrebiteľa umiestnený na viditeľnom mieste dostupnom zákazníkovi v každej prevádzkarni Couture s.r.o  t.j. v každom obchodnom dome Couture s.r.o  a zároveň je zverejnený na internetovej stránke Couture s.r.o . www.couture.sk. Uzavretím kúpnej zmluvy v kamennej predajni, rovnako tak prostredníctvom e-shopu predávajúceho, stáva sa tento Reklamačný poriadok súčasťou zmluvnej dokumentácie medzi zákazníkom a predávajúcim. V prípade rozporu medzi Obchodnými podmienkami Couture s.r.o  a týmto Reklamačným poriadkom má v prípade reklamácií prednosť Reklamačný poriadok.

2. Zodpovednosť za vady predaného tovaru

2.1. Couture s.r.o . zodpovedá za vady, ktoré má predaný tovar pri prevzatí kupujúcim (§ 619 ods. 1 Občianskeho zákonníka) a za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí tovaru v záručnej dobe (§ 619 ods. 2 Občianskeho zákonníka). Záručná doba je 24 mesiacov (§ 620 Občianskeho zákonníka).
2.2. Pri veciach predávaných za nižšiu cenu z dôvodu vady je záručná doba 24 mesiacov, Couture s.r.o . a.s. však nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena (§ 619 ods. 1 Občianskeho zákonníka).
2.3. Záručné doby začínajú plynúť od dátumu prevzatia tovaru kupujúcim.
2.4. Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do doby, keď kupujúci po skončení opravy bol povinný vec prevziať, sa do záručnej doby nepočíta. Ak dôjde k výmene tovaru, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia nového tovaru (§ 627 Občianskeho zákonníka).
2.5. Práva zo zodpovednosti za vady tovaru, pre ktoré platí záručná doba zaniknú, ak sa neuplatnili v záručnej dobe (§ 626 ods. 1 Občianskeho zákonníka).
2.6. Ak Couture s.r.o . pri kúpe tovaru ponúka zákazníkovi k predanému tovaru bezplatne ďalší tovar ako dar, je na zákazníkovi, či ponúkaný dar prijme. Dar však nie je predaným tovarom, preto Couture s.r.o . nezodpovedá za jeho prípadné vady. Ak však Couture s.r.o. o prípadných vadách daru vie, je povinná na ne zákazníka pri ponuke daru upozorniť (§ 629 Občianskeho zákonníka). Ak má dar vady, na ktoré Couture s.r.o . zákazníka neupozornila, je zákazník oprávnený ho vrátiť (§ 629 Občianskeho zákonníka). Ak zákazníkovi vznikne právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy (vrátenie peňazí), je zákazník povinný Couture s.r.o . všetko, čo podľa zmluvy dostal a tiež čo dostal z darovacej zmluvy ako závislej zmluvy od kúpnej zmluvy, t.j. aj tovar prijatý ako dar (§ 457 Občianskeho zákonníka v spojení s § 48 ods. 2 a § 52a ods. 2 druhá veta Občianskeho zákonníka), s výnimkou daru zachyteného na inom, ako hmotnom nosiči (elektronický obsah).
3. Uplatnenie práv zo zodpovednosti za vady (reklamácie)

3.1. Kupujúci si uplatňuje právo na reklamáciu v prevádzkarni predávajúceho alebo e-mailom spolu s dokladom o kúpe, vytlačeným a vyplneným reklamačným formulárom, uvedeným v tomto reklamačnom poriadku čo najskôr po objavení sa vady, (§ 18 ods. 2 Zákona o ochrane spotrebiteľa). Ak je v záručnom liste uvedený iný podnikateľ určený na opravu (ďalej len „záručný servis“), ktorý je v mieste predávajúceho alebo v mieste pre kupujúceho bližšom, kupujúci si uplatní právo na opravu v tomto záručnom servise (§ 625 Občianskeho zákonníka). Adresy a telefónne kontakty záručných servisov nájde kupujúci v záručnom liste.
3.2. Ostatné práva zo zodpovednosti za vady, t.j. právo na výmenu tovaru, právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy (vrátenie peňazí) a právo na primeranú zľavu si kupujúci uplatňuje v ktorejkoľvek prevádzkarni predávajúceho.
3.3. Predávajúci alebo ním poverený zamestnanec služieb zákazníkom alebo záručný servis je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie a reklamáciu vybaviť v lehote, ktorá nesmie byť dlhšia ako 30 dní od uplatnenia reklamácie (§ 18 ods. 4 Zákona o ochrane spotrebiteľa). V prípade reklamácie uplatnenej do 12 mesiacov od kúpy výrobku, predávajúci môže vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia. Ak predávajúci zamietne reklamáciu uplatnenú po 12 mesiacoch od kúpy výrobku, predávajúci je povinný informovať kupujúceho o tom, komu možno zaslať výrobok na odborné posúdenie v súlade so Zákonom o ochrane spotrebiteľa. Odborným posúdením sa na účely vybavenia reklamácií rozumie o. i. aj stanovisko autorizovanej osoby alebo osoby oprávnenej výrobcom na vykonávanie záručných opráv (§ 2 písm. n) Zákona o ochrane spotrebiteľa).
3.4. Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie vydať zákazníkovi potvrdenie (§ 18 ods. 8 Zákona o ochrane spotrebiteľa). Týmto potvrdením je kópia reklamačného protokolu. Ak zákazník uplatnil reklamáciu prostriedkami diaľkovej komunikácie, a to zaslaním reklamovaného výrobku na adresu spolu s dokladom o kúpe, vytlačeným a vyplneným reklamačným formulárom, uvedeným v tomto reklamačnom poriadku čo najskôr po objavení sa závady na adresu:

Couture s.r.o., Dolná 10, 974 01 Banská Bystrica, Slovensko

 predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť spotrebiteľovi bez zbytočného odkladu e-mailom, ak mu je tento známy. V prípade, že sa zákazník informuje na spôsob vybavenia reklamácie:

a) pred uplynutím 30 dňovej lehoty, je predávajúci oprávnený informovať zákazníka o spôsobe vybavenia reklamácie; v prípade,

3.5. Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní od dátumu uplatnenia reklamácie (§ 18 ods. 9 Zákona o ochrane spotrebiteľa). Týmto písomným dokladom je kópia reklamačného protokolu s vyplnenou kolónkou vybavenie reklamácie alebo list obsahujúci písomné vyrozumenie o vybavení reklamácie. Ako doplnkové oznámenie k písomnému dokladu môže predávajúci zaslať zákazníkovi SMS správu obsahujúcu informáciu o vybavení reklamácie s písomným potvrdením o jej odoslaní, prípadne e-mailom, ak ho má k dispozícii.
3.6. Pokiaľ kupujúcemu vznikne povinnosť prevziať reklamovaný tovar bez ohľadu na spôsob vybavenia reklamácie od predávajúceho alebo ho predávajúci v súlade s ustanoveniami Reklamačného poriadku alebo platných právnych predpisov na prevzatie vyzve, je kupujúci povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr však v lehote 30 dní tovar od predávajúceho na príslušnom predajnom mieste alebo na inom mieste prevziať alebo zákazník je povinný dať písomný súhlas na ekologickú likvidáciu reklamovaného tovaru. Týmto súhlasom sa zákazník zbavuje povinnosti prevzatia reklamovaného tovaru, a to na náklady predávajúceho.
3.7. Pokiaľ kupujúci neprevezme v súlade s ustanovením bodu 3.6. tohto článku tovar ani do 30 dní odo dňa, v ktorý mu povinnosť prevziať tovar vznikla alebo nedá písomný súhlas na ekologickú likvidáciu odo dňa doručenia výzvy na prevzatie tovaru, považuje sa neprevzatý tovar za vec, ktorá je predmetom zmluvy o uložení veci v zmysle ustanovení § 516 a nasl. Obchodného zákonníka (zákon č. 513/1991 Zb.) v platnom znení a vzťahy predávajúceho a kupujúceho týkajúce sa predmetného tovaru sa spravujú uvedenými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatných platných právnych predpisov, kde predávajúci vystupuje v pozícii opatrovateľa a zákazník v pozícii uložiteľa.
3.8. V prípade, že kupujúci neprevezme tovar v lehote uvedenej v predchádzajúcom bode, je predávajúci oprávnený kupujúcemu účtovať za uloženie tovaru paušálnu náhradu za vynaložené náklady vo výške 0,50,- EUR za každý, aj začatý deň uloženia.

 4. Všeobecné podmienky reklamácie

Predávajúci zodpovedá za poškodenie, ktoré má tovar pri prevzatí kupujúcim a počas záručnej doby. Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie tovaru spôsobené jeho používaním. Pokiaľ kupujúci zistí poškodenie, za ktoré zodpovedá predávajúci, je povinný bez zbytočného odkladu uplatniť reklamáciu u predávajúceho.

4.1 Pri uplatnení práv zo zodpovednosti za vady v Couture s.r.o je zákazník povinnný dodržať nasledovný postup:

Čo najskôr nás informovať e-mailom na adresu info@couture.sk.
Kupujúci zašle reklamovaný výrobku na adresu spolu s dokladom o kúpe, vytlačeným a vyplneným reklamačným formulárom (dostupný v časti VŠETKO O NÁKUPE) čo najskôr po objavení sa závady na adresu: Couture s.r.o, Dolná 10, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika

 Reklamovaný tovar musí byť vyčistený a hygienicky nezávadný, pričom štítok o ošetrovaní a materiálovom zložení, nesmie byť odstránený. Výrobok musí byť kompletný.Reklamácie sa riešia v súlade s príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka.
V prípade, že reklamovaný tovar nie je možné vymeniť, alebo odstrániť závadu tovaru a kupujúci žiada odstúpenie od zmluvy, predávajúci je povinný zaslať hodnotu reklamovaného tovaru na účet kupujúceho a to do 14 dní odo dňa prijatia reklamovaného tovaru na sklad predávajúceho.

                   Odstrániteľné vady :
Ak ide o poškodenie, ktoré možno odstrániť, kupujúci má právo, aby bolo bezplatne, včas a riadne odstránené. Predávajúci je povinný poškodenie bez zbytočného odkladu odstrániť.
Kupujúci môže namiesto odstránenia poškodenia požadovať výmenu veci, v prípade že závadu nemožno odstrániť ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť poškodenia a ak predávajúci má na sklade tovar, ktorý kupujúci chce vymeniť.
Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia poškodenia vymeniť chybnú vec za bezchybnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti a ak predávajúci má na sklade tovar, ktorý kupujúci chce vymeniť.
Ak kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa poškodenia po oprave alebo pre väčší počet poškodení vec riadne užívať, má právo na výmenu veci alebo právo od zmluvy odstúpiť, t.j. právo na vrátenie kúpnej ceny (právo výberu má kupujúci).

Reklamácia tovaru sa nevzťahuje na: odpadnuté flitre, kamienky a aplikácie na tovare.

                   Neodstrániteľné vady:
Ak ide o poškodenie, ktoré nemožno odstrániť a ktoré bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez chyby, kupujúci má právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť (právo výberu má kupujúci).
Ak ide o iné neodstrániteľné chyby (t.j. také, ktoré nebránia tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez chyby), kupujúci má právo na primeranú zľavu z ceny veci.
Vybavenie reklamácie nesmie trvať dlhšie ako 30 dní od uplatnenia reklamácie. Po uplynutí tejto lehoty, ak reklamácia nebola vybavená, má kupujúci rovnaké práva, akoby išlo o poškodenie, ktoré nemožno odstrániť.
Predávajúci je povinný vydať kupujúcemu doklad o reklamácii a o spôsobe jej vybavenia, a to aj vtedy, ak reklamácii nevyhovie na mieste a v celom jej rozsahu.
Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za poškodenie až do doby, keď kupujúci po skončení opravy bol povinný vec prevziať, sa do záručnej doby nepočíta. Ak dôjde k výmene veci, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia novej veci.
Kupujúci má právo na náhradu potrebných nákladov, ktoré mu vznikli v súvislosti s uplatnením práva za zodpovednosti za poškodenie. Toto právo treba uplatniť u predávajúceho najneskôr do jedného mesiaca po uplynutí doby, v ktorej treba vytknúť poškodenie; inak právo zanikne.

5. Spôsob vybavenia reklamácie

5.1. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo na jej bezplatné, včasné a riadne odstránenie. O spôsobe odstránenia vady rozhoduje predávajúci a je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť, a to buď osobne, alebo prostredníctvom poverenej osoby (§ 622 ods. 1 Občianskeho zákonníka).
5.3. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadný tovar za bezvadný, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti (§ 622 ods. 3 Občianskeho zákonníka).
5.4. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať ako tovar bez vady, má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy (vrátenie peňazí a tovaru) (§ 623 ods. 1 Občianskeho zákonníka).
5.5. Kupujúci má právo na výmenu tovaru alebo právo na odstúpenie od zmluvy (vrátenie peňazí) aj vtedy, ak ide síce o odstrániteľnú vadu, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave tovar riadne užívať (§ 623 ods. 1 Občianskeho zákonníka). Za opätovné vyskytnutie sa vady po oprave sa považuje stav, ak sa rovnaká vada vyskytne tretí krát po jej aspoň dvoch predchádzajúcich opravách.
5.6. Kupujúci má právo na výmenu tovaru alebo právo na odstúpenie od zmluvy (vrátenie peňazí) aj vtedy, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre väčší počet vád vec riadne užívať (§ 623 ods. 1 Občianskeho zákonníka). Za väčší počet vád sa považujú súčasne najmenej tri rôzne odstrániteľné vady, pričom každá z nich bráni v riadnom užívaní.
5.7. Ak predávajúci reklamáciu nevybaví do 30 dní, kupujúci má rovnaké práva, akoby išlo o neodstrániteľnú vadu (§ 18 ods. 4 Zákona o ochrane spotrebiteľa), t.j. právo na výmenu tovaru alebo vrátenie peňazí (odstúpenie od zmluvy).
5.8. Ak ide o neodstrániteľnú vadu, ktorá však nebráni riadnemu užívaniu tovaru, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny výrobku (§ 623 ods. 2 Občianskeho zákonníka).
5.9. Ak má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo právo na odstúpenie od zmluvy (vrátenie peňazí), záleží na kupujúcom, ktoré z týchto práv si uplatní. Len čo si však zvolí jedno z týchto práv, nemôže už túto voľbu sám jednostranne meniť a zároveň sa mu tieto nároky nekumulujú, ale majú alternatívny charakter.
5.10 Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr, napr. ak sa reklamovaný výrobok posiela na opravu. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.
Vybavením reklamácie je ukončenie reklamačného konania odovzdaním opraveného výrobku, výmenou výrobku, vrátením kúpnej ceny výrobku, vyplatením primeranej zľavy z ceny výrobku, písomná výzva na prevzatie plnenia (v prípade zamietnutia reklamácie) alebo odôvodnené zamietnutie reklamácie. Predávajúci môže vybaviť reklamáciu iba jedným z týchto spôsobov!

 6. Alternatívne riešenie sporu

Ak predávajúci na žiadosť zákazníka podľa predchádzajúcej vety odpovie zamietavo alebo na takúto žiadosť neodpovie v lehote do 30 dní odo dňa jej odoslania zákazníkom, zákazník má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.

Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s predávajúcim je Slovenská obchodná inšpekcia alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke http://www.mhsr.sk/); zákazník má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia sporov sa obráti, pričom možnosť obrátiť sa na súd tým nie je dotknutá

                                                                                                   OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Odosielateľ pri spracovaní osobných údajov postupuje v zmysle Zákona č. 18/2018 o ochrane osobných údajov a spracúva iba osobné údaje nevyhnutné pre odoslanie newslettra. Odosielateľ spracúva bežné osobné údaje návštevníka. Osobné údaje návštevníka sú v informačnom systéme odosielateľa uchovávané do doby, kým sa návštevník neodhlási z odberu newslettra. 

Ak návštevník nesúhlasí so spracovaním údajov na marketingové účely, svoj nesúhlas môže návštevník kedykoľvek vyjadriť napríklad odoslaním správy na emailovú adresu odosielateľa so žiadosťou o odhlásenie z newslettra alebo kliknutím na link uvedený v emailovej správe.

Uzatvorením Zmluvy a/alebo registráciou užívateľského účtu udeľuje kupujúci predávajúcemu súhlas na spracovanie osobných údajov za ďalej uvedených podmienok. Osobné údaje budú spracovávané tomto v rozsahu:

a) meno a priezvisko, b) adresa bydliska, c) adresa pre doručovanie, d) telefónne číslo, e) e-mailová adresa, g) číslo bankového účtu, h) história kupujúceho v Obchode.

 

Hore uvedené osobné údaje budú spracovávané k nasledujúcim účelom: ponúkanie obchodu a služieb, marketingová a reklamní činnosť, vedenie užívateľského účtu a vytváranie databáz klientov (odberateľov), ako aj plnenie uzavretých kúpnych zmlúv, vrátane zasielania tovaru, vystavovania faktúr, vedenia súvisiacej komunikácie, popr. zasielania obchodných oznámení (newsletterov), to všetko v súvislosti s prevádzkovaním Obchodu (internetového e-shopu). Osobné údaje sú ukladané v bezpečnej databáze; Predávajúci sa zaväzuje prijímať nevyhnutné technické a organizačné opatrenia za účelom ochrany spracovávaných osobných údajov. Osobné údaje sú spracovávané manuálne (vlastnými zamestnancami a spracovávateľmi) a automatizovane (vlastnými zamestnancami i spracovateľmi). Predávajúci sa zaväzuje, že všetky osobné údaje kupujúceho, ktoré získal pri jeho objednávke, bude spracovávať v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z., o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších právnych predpisov a využije tieto osobné údaje len pre svoju vnútornú potrebu v súvislosti s plnením svojich záväzkov vyplývajúcich zo zmluvy a vyhodnotením prevádzky, funkcie a hospodárskych výsledkov webovej stránky, s výnimkou prípadov, kedy mu poskytnutie osobných údajov kupujúceho ukladá zákon, rozhodnutie príslušného orgánu štátnej správy alebo mu kupujúci udelí súhlas na zasielanie obchodných oznámení (vrátane newsletterov).
Súhlas na spracovanie osobných údajov sa udeľuje na dobu neurčitú. Kupujúci je oprávnený udelený súhlas na spracovanie osobných údajov hocikedy odvolať oznámením odoslaným elektronicky na adresu elektronickej pošty predávajúceho alebo písomne na adresu predávajúceho.
Kupujúci má právo dopĺňať, aktualizovať, opravovať osobné údaje, dočasne alebo trvalo odňať súhlas na ich spracovávanie alebo požadovať ich odstránenie, ak sú neúplné, neaktuálne, nepravdivé alebo boli získané porušením právnych predpisov alebo sú už nepotrebné pre realizáciu účelu, na ktorý boli získané. Kupujúci má tiež právo odmietnuť spracovanie osobných údajov na marketingové účely alebo zasielanie obchodných oznámení (vrátane newsletterov).
Kupujúci potvrdzuje, že poskytnuté osobné údaje sú úplné a správne a že bol poučený o tom, že sa jedná o dobrovoľné poskytnutie osobných údajov s tým, že niektoré osobné údaje sú nevyhnutné pre realizáciu Zmluvy uzatvorenej s kupujúcim.

                                                                                                     ALTERNATÍVNE RIEŠENIE SPOROV

Kupujúci má právo obrátiť sa s cieľom ochrany svojich spotrebiteľských práv na subjekt alternatívneho riešenia sporov. Subjekty alternatívneho riešenia sporov sú uvedené v zozname, ktorý je dostupný taktiež na webovej adrese: https://www.economy.gov.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov
Spotrebiteľ môže rovnako využiť aj platformu alternatívneho riešenia sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej adrese: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=SK
Počas alternatívneho riešenia sporov Kupujúci spolupracuje so subjektom alternatívneho riešenia sporov, v záujme rýchleho vyriešenia sporu. Toto riešenie sporu zabezpečuje Európska komisia a slovenské kontaktné miesto riešenia sporov online. Rovnako aj nároky Predávajúceho voči Kupujúcemu môžu byť uplatnené prostredníctvom európskej platformy. Využitie alternatívneho riešenia sporu šetrí peniaze a čas, keďže sťažnosť bude vybavená do 90 dní a bez vysokých finančných výdavkov.
Orgánom dozoru je Inšpektorát SOI  pre Banskobystrický kraj. Dolná 46, 974 00 Banská Bystrica 1. Odbor výkonu dozoru tel. č. 048/412 49 69, 048/415 18 71, 048/415 18 73

 

 

 

 

 

    Najdôležitejšie novinky priamo na váš email

    Získajte zaujímavé informácie vždy medzi prvými

    Vaše osobné údaje (email) budeme spracovávať len za týmto účelom v súlade s platnou legislatívou a zásadami ochrany osobných údajov. Súhlas potvrdíte kliknutím na odkaz, ktorý vám pošleme na váš email. Súhlas môžete kedykoľvek odvolať písomne, emailom alebo kliknutím na odkaz z ktoréhokoľvek informačného emailu.